Wikikonferencia v Českej republike

Dňa 29. novembra 2014 sa v priestoroch Hvězdárny a planetária v Brne od 9:30 do 18:00 uskutoční 6. Wikikonferencia – výročné stretnutie záujemcov o Wikipediu a ďalšie projekty na báze Wiki. V prípade záujmu sa na konferenciu môžete prihlásiť TU. Viac informácií o konferencii a programe je dostupných TU. Pre účastníkov z iných miest je možnosť požiadať o príspevok na dopravu.

Filmový festival Creative Commons v Bogote

Filmový festival Creative Commons v Bogote (26.9.2014) sa stal miestom osláv projektu Web We Want, ktorý prezentuje modernú víziu otvorenej digitálnej spoločnosti. Účelom akcie, organizovanej miestnymi centrami Creative Commons a School of Open, bolo predovšetkým spustenie kampane na podporu inštitútu poctivého používania ako súčasti autorskoprávnej reformy prebiehajúcej v Kolumbii, podpora kolumbijského biológa Diego Gómez, ktorý čelí trestnému stíhaniu pre porušenie autorského práva a v neposlednom rade propagácia živej hudby, kníh, časopisov a filmov spadajúcich pod licencie CC.

OER a U.S. Open Government Partnership National Action Plan

Prezident USA Barack Obama na pôde OSN vyhlásil, že okrem záväzkov uvedených v aktuálnom US OGP (Národný akčný plán): “budú mať Spojené štáty ďalšie kroky, aby bola vláda viac otvorená, transparentná a prístupná pre všetkých Američanov. ” K novým záväzkom patrí aj podporovanie otvorených zdrojov vzdelávania (OER) podporujúcich učiteľov a študentov po celom svete. Podporovať OER má mať za ciel zvýšenie povedomia a angažovanosti v danom sektore. OER možno čiastočne charakterizovať ako voľné zdieľanie digitálnych učebných materiálov, nástrojov a postupov, ktoré zabezpečujú voľný prístup k výukovým zdrojom. Existuje stále viac dôkazov, že využívanie OER zvyšuje kvalitu výučby a učenia, vrátane podpory cezhraničných a multikultúrnych vzdelávacích skúseností. Nezanedbateľný je aj efekt možnosti úspory financií a väčšej efektivity vo vzdelávacích procesoch. Súčasťou podpory USA bude organizovanie a účasť štátnych inštitúcií na seminároch o výzvach a príležitostiach v OER v medzinárodnom meradle so zainteresovaním subjektov z akademickej sféry, priemyslu a vlády. Počíta sa s vytvorením on-line akadémie, ktorá bude slúžiť na prehlbovanie vzdelávania a získavanie zručností potrebných pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Predbežný plán počíta s tým, že väčšina kurzov bude prístupná zadarmo bez personálneho obmedzenia.

Hewlett Foundation a otvorený prístup

Hewlett Foundation, ako jedna z najväčších inštitúcií v USA poskytujúcich granty ohlásila, že rozširuje svoju otvorenú licenčnú politiku. Licenčná politika obsahuje požiadavku, aby bol všetok obsah vytvorený v rámci projektu financovaného z prostriedkov nadácie licencovaný pod najnavšou verziou Creative Commons Attribution (CC BY) licencie. Predstavitelia nadácie odôvodnili tento krok nasledovne: “Robíme túto zmenu, pretože sme presvedčení, že tento druh širokého, otvoreného a slobodného zdieľanie nápadov má veľa výhod nielen pre Hewlett Foundation ako poskytovateľa grantov, ale aj pre projekty a ľudí, ktorým boli tieto granty poskytnuté. Veľký význam majú tiež pre ľudí a inštitúcie, ktorým sú nami financované projekty určené. ” Podrobnejšie vysvetlenie zmien možno nájsť na internetových stránkach nadácie.

Svetová premiéra slovenského filmu naraz na štyroch kontinentoch!

V Bratislave a viac ako 200 mestách v 22 krajinách sveta sa 28. mája konala svetová premiéra filmu Mesiačiky slovenskej režisérky Diany Fabiánovej a producentky Lenky Gondoľovej.  Film Mesiačiky sa venuje tematike menštruácie, je určený pre deti (chlapcov a dievčatá) a jeho premiéra sa konala pri príležitosti Svetového dňa menštruačnej hygieny. Film vyhral niekoľko medzinárodných súťaží (Best Science Documentary Short Film na celosvetovom festivale Academia film Olomouc, Indie Fest Award of Excellence v USA a Best Shorts Award of Merit for Women Filmmakers, taktiež v USA). Film je prístupný pod licenciou CC BY-NC-ND 4.0 a môžete si ho pozrieť/stiahnuť  TU.

Open Policy Network

Open Policy Network (OPN) predstavuje novozaloženú koalíciu organizácií a fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na vytváraní a implementácií politík smerujúcich k zabezpečeniu sprístupnenia výsledkov projektov financovaných z verejných prostriedkov. Príkladom by mohol byť Department of Labor, kde bola vytvorená grantová schéma, ktorá podporuje práve vytváranie učebníc a vzdelávacieho materiálu, ktorý je potrebné sprístupniť využitím otvorených licencií. K prvým projektom OPN možno zaradiť Institute of Open Leadership.

Nemecký súd k rozsahu pojmu “nekomerčné použitie”

Krajinský súd v Kolíne minulý mesiac rozhodol (Az.: 28 O 232/13), že nemecký verejný rozhlas – Deutschlandradio – musí zaplatiť autorovi fotografie licencovanej pod Creative Commons BY-NC 2.0 náhradu škody v stovkách eur za jej použitie na svojej webovej stránke. Licencia CC BY-NC umožňuje voľné použitia diela len na nekomerčné účely. Krajinský súd mal zato, že použitie diela na webstránke verejného rozhlasu nie je nekomerčné. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné a bude zrejme napadnuté opravnými prostriedkami.

Súd tak prezentuje až prekvapivo reštriktívny výklad pojmu “nekomerčný”. Sudca dokonca uvádza, že podľa objektívneho výkladu prejavu vôle autora je pod pojmom “nie komerčné použitie” chápané čisto súkromné použitie diela. Hoci aj je Deutschlandradio verejný rozhlas, mal zato, že konalo komerčne a teda prekročilo rozsah udelenej licencie. Z tohto dôvodu ho potom zaviazal aj na náhradu škody.

Je pravdou, že licencia CC BY-NC 2.0 nedefinuje čo sa rozumie nekomerčným použitím. Aj preto ale Creative Commons k tejto téme vydal podrobnú štúdiu o tom ako túto podmienku chápu autori. Z nej je zrejmé, že ju chápu podstatne širšie než ako to prezentuje nemecký súd.

Rozhodnutie

CC BY 4.0 ako požiadavka grantu

Licencie Creative commons sa dlhé obdobie snažia o rozšírenie ich využívania v rámci rôznych grantov, činnostiach inštitúcií financovaných zo štátneho rozpočtu, ale aj neziskových a akademických inštitúcií. Postupne je čoraz viac rozšírený názor o potrebe zabezpečiť dostupnosť materiálu získaného z verejných financií. Jednou z možností je využitie napr. licencie CC BY 4.0. Práve táto licencia je súčasťou a podmienkou udelenia grantu v rámci U.S. Department of Labor, kde je vyžadovaná aplikácia CC BY 4.0 na všetky výstupy získané z udeleného grantu. Možno práve toto je najlepšia cesta ako zabezpečiť, čo najširšie a legálne využívanie materiálu financovaného z verejných prostriedkov.

Licencie Creative Commons 4.0!

Dávame do pozornosti, že bola oficiálne spustená verzia licencií Creative Commons 4.0. V tejto súvislosti bol upravený aj vyhľadávač vhodnej licencie. Prehľad noviniek a zmien, ktoré prinášajú licencie CC 4.0 si môžete prezrieť TU. Licencie 4.0 považujeme za veľký krok dopredu a tešíme sa na ich uplatnenie v praxi. Budeme Vás aj naďalej informovať o novinkách v tejto veci.