Licencie

 

Licencie Creative Commons sú súborom verejných licencií, ktoré od roku 2002 prinášajú nové možnosti v oblasti nakladania s autorskými dielami, databázami a predmetmi, na ktoré sa upínajú práva súvisiace s autorským právom. Autorom tejto myšlienky je prof. Lessig, zakladateľ Creative Commons, odborník na autorské právo a vizionár.

Licencie CC posilňujú pozíciu autora (resp. iného nositeľa práv) pri rozhodovaní za akých podmienok bude dielo verejne prístupné. Licencie CC fungujú na jednoduchom princípe: autor prostredníctvom využitia licencií CC poskytuje niektoré svoje práva potenciálnym používateľom, iné práva si vyhradzuje. CC nie sú popretím klasického poňatia autorského práva, ale jeho nadstavbou. Namiesto „všetky práva vyhradené“ (all rights reserved), sa autor slobodne rozhodne pre „niektoré práva vyhradené“ (some rights reserved).

Licencie CC sú kombináciou základných prvkov používania predmetov ochrany a podmienok nakladania s nimi:

Attribution (skratka BY) – autor alebo iný nosteľ práv udeľuje používateľom súhlas na vyhotovovanie rozmnoženín, verejné rozširovanie, verejné vystavovanie a spracovanie (vytvorenie odvodeného diela) za predpokladu uvedenia mena autora/iného nositeľa práv.

Noncommercial (skratka NC) – autor alebo iný nositeľ práv udeľuje používateľom súhlas na  vyhotovovanie rozmnoženín, verejné rozširovanie, verejné vystavovanie a spracovanie (vytvorenie odvodeného diela) len pre nekomerčné účely.

No Derivative Works (skratka ND) – autor alebo iný nositeľ práv udeľuje používateľom súhlas na vyhotovovanie rozmnoženín, verejné rozširovanie, verejné vystavovanie len v pôvodnej podobe / neudeľuje sa súhlas na vytváranie odvodených diel.

Share Alike (skratka SA) – autor alebo iný nositeľ práv udeľuje používateľom súhlas na verejné rozširovanie odvodených diel alebo iných predmetov ochrany len za predpokladu aplikácie identickej licencie Creative Commons pre odvodené diela.

Obľuba licencií CC vychádza najmä z jej medzinárodnej zrozumiteľnosti. Licenčné podmienky, resp. práva a povinnosti používateľa, sú graficky vyjadrené pomocou jednoduchých piktogramov. Licencie CC sú veľmi obľúbené napríklad pri výučbe, prezentáciách, tvorbe vedeckých textov, a pod. Vo viacerých štátoch sú súčasťou politiky verejnej správy, ktorá ich tiež využíva. Súčasná databáza predmetov licencovaných pod hlavičkou CC vo svete je okolo 350 miliónov.

 

ATTRIBUTION (BY)

 

ATTRIBUTION NON-COMMERCIAL (BY – NC)

 

ATTRIBUTION SHARE ALIKE (BY – SA)

 

ATTRIBUTION NO DERIVATIVES (BY – ND)

 

ATTRIBUTION NON-COMMERCIAL SHARE ALIKE (BY – NC – SA)

 

ATTRIBUTION NON-COMMERCIAL NO DERIVATIVES (BY – NC – ND)

 

Upozorňujeme, že licencie Creative Commons nie sú v Slovenskej republike portované. V súčasnosti je možné využívať len neportovanú (medzinárodnú) verziu licencií Creative Commons. CC neportované licencie boli vytvorené na základe všeobecných podmienok ustanovených v medzinárodných právnych predpisoch z oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, najmä v Bernskom dohovore o ochrane literárnych a umeleckých diel.

Creative Commons tiež neodporúča aplikovať CC licencie na počítačové programy (softvér), ale naopak využiť  niektorú zo softvérových licencií, ktoré sú v súčasnosti dostupné (napríklad licencie sprístupnené Free Software Foundation alebo menované na  Open Source Initiative). Na rozdiel od licencií Creative Commons, ktoré sa nezmieňujú o zdrojovom alebo strojovom kóde, uvedené licencie boli vytvorené osobitne pre používanie softvéru.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *