Návrh smernice o predĺžení doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov

Dňa 6.9.2011 bol publikovaný IRIGHTS DOSSIER:TERM EXTENSION FOR RELATED RIGHTS IN SOUND RECORDINGS.

Dokument popisuje proces, pozadie a časový plán návrhu európskej smernice na predĺženie doby ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov a  zvukových záznamov, ktorý predstavuje významnú prekážku vo voľnom šírení týchto predmetov ochrany. Dokument, ktorý si tu môžte stiahnuť, je licencovaný pod CC BY 3.0 de.

Čo sa týka návrhu smernice, ktorou by sa predĺžila doba ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov v EÚ, treba ho rezolútne odmietnuť. Súčasná doba ochrany by sa predĺžila z 50 na 70 rokov (v pôvodnom návrhu sa dokonca uvádzalo 95 rokov). Takéto predĺženie by malo významný negatívny dopad na použitie tých predmetov ochrany, ktoré by sa už v blízkej budúcnosti mali stať súčasťou public domain.

Aktualizované 9.9.2011: O prijatí smernice spolurozhoduje Európsky parlament a Rada. Nakoľko Európsky parlament v minulosti návrh schválil (i keď s veľkým množstvom pripomienok), o návrhu bude hlasovať už len Rada. Návrh smernice je na programe rokovania Rady (GAC) v pondelok 12.9. ako bod “A”, čo znamená bez diskusie. Slovenská republika zastáva negatívnu pozíciu. Proti návrhu by mali hlasovať aj česká, luxemburská, švédska, rumunská, slovinská, belgická a holandská delegácia, rakúska delegácia sa pravdepodobne zdrží hlasovania.  V prípade, ak žiaden ďalší štát nezmení svoju pozíciu v neprospech návrhu, smernica bude prijatá.

Aktualizované 12.9.2011: Dnes bola definitívne schválená smernica, ktorou sa predlžuje trvanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov na 70 rokov, a to aj napriek niekoľkoročnej kritike najmä zo strany najvýznamnejších vedeckých a akademických inštitúcií vo svete a zo strany všetkých tých, ktorým záleží na digitalizácii kultúrneho dedičstva a na voľnom prístupe verejnosti k predmetom ochrany.