Open Policy Network

Open Policy Network (OPN) predstavuje novozaloženú koalíciu organizácií a fyzických osôb, ktoré sa podieľajú na vytváraní a implementácií politík smerujúcich k zabezpečeniu sprístupnenia výsledkov projektov financovaných z verejných prostriedkov. Príkladom by mohol byť Department of Labor, kde bola vytvorená grantová schéma, ktorá podporuje práve vytváranie učebníc a vzdelávacieho materiálu, ktorý je potrebné sprístupniť využitím otvorených licencií. K prvým projektom OPN možno zaradiť Institute of Open Leadership.