FAQ

 

I. OTÁZKY O CREATIVE COMMONS
Čo je Creative Commons a čo robíme?
Je Creative Commons proti autorskému právu?
Poskytuje Creative Commons právne rady o  licenciách? Pomáha s vynútením práva?
Kto dáva oprávnenie na použitie diel sprístupnených pod licenciami Creative Commons?
Uschováva a sleduje Creative Commons licencované diela?
Môžem používať logo a tlačidlá (ikony) Creative Commons?
Ako môžem pomôcť?
Prečo Creative Commons každoročne uskutočňuje fundraisingovú kampaň a na čo sú peniaze použité?

 

II. OTÁZKY O LICENCIÁCH CREATIVE COMMONS
Čo sú licencie Creative Commons?
Ako fungujú licencie Creative Commons?
Ktorá je najnovšia verzia licencií Creative Commons?
Prečo mám používať najnovšiu verziu licencií (3.0)?
Zasahujú licencie Creative Commons do výnimiek a obmedzení autorského práva?
Čo znamená „niektoré práva vyhradené“?
Sú licencie Creative Commons vynútiteľné súdom?
Čo v prípade, ak zistím, že niekto aplikuje na moje dielo licencie Creative Commons bez môjho vedomia a súhlasu?
Ktoré verzie Creative Commons ShareAlike licencií sú kompatibilné navzájom?
Čo sú medzinárodné („neportované“) licencie a prečo CC poskytuje aj „portované“ licencie?
Čo v prípade, ak CC licencie nie sú portované do mojej jurisdikcie (týka sa Slovenskej republiky)?
Na čo slúžia tlačidlá (ikony) Creative Commons?
Môžem použiť dielo licencované pod CC BY vo Wikipedia, aj keď Wikipedia používa licencie CC BY SA?
Môže ktokoľvek používať CC licencie? Ako to je s vládnymi a medzivládnymi organizáciami (“IGOs”)?

 

III. OTÁZKY AUTOROV A NOSITEĽOV PRÁV
Aké veci by som mal vedieť pred licencovaním svojho diela pod licenciou Creative Commons?
Ktorú verziu licencie si mám zvoliť?
Mám si zvoliť medzinárodnú licenciu alebo jej portovanú verziu?
Čo, keď zmením názor?
Môžem použiť licencie CC, keď som členom organizácie kolektívnej správy?
Môžem naďalej zarábať na diele, ktoré som sprístupnil pod licenciou CC?
Ako zasahujú licencie CC do mojich osobnostných práv?
Môžem zmeniť licenčné podmienky?
Môžem sa vzdať niektorých licenčných podmienok?
Môžem uzavrieť dodatočnú dohodu s používateľmi môjho diela?
Čo v prípade, ak zverejním dielo pod licenciou CC a niekto zneužíva moje dielo?
Čo v prípade, ak zverejním dielo pod licenciou CC a nepáči sa mi spôsob, akým niekto používa moje dielo?
Čo v prípade, ak zistím, že niekto obmedzuje moje dielo prostredníctvom technologického opatrenia na ochranu práv (tzv. DRM / digital rights management)?
Potrebujem sa registrovať pred získaním licencie CC?
Ako aplikujem CC licencie na moje dielo?
Môžem použiť licenciu CC na dielo, ktoré je v public domain?
Keď urobím fotografiu iného diela, ktoré je v public domain, môžem aplikovať licenciu CC na moju fotografiu?
Môžem trvať na konkrétnom spôsobe a mieste označenia v prípade, ak bolo použité moje dielo?
Môžem aplikovať licencie Creative Commons na softvér?
Môžem použiť licencie Creative Commons na dáta alebo databázy?
Môžem použiť CC na šírenie môjho loga alebo ochrannej známky?
Môžem použiť ochrannú známku na dielo a aplikovať naň licenciu CC s tým, že daná licencia nebude mať dopad na práva k ochrannej známke?

 

IV. OTÁZKY POUŽÍVATEĽOV
Na čo by som mal myslieť pred použitím diela šíreným pod licenciou Creative Commons?
Sú všetky licencie rovnakej verzie identické? Čo by som mal vedieť o rozdieloch medzi medzinárodnými a portovanými licenciami?
Poskytnú mi licencie Creative Commons všetky práva, ktoré potrebujem na svoju prácu?
Ako adekvátne označiť autora použitého diela licencovaného CC?
Treba myslieť ešte na niečo pri označovaní autora?
Čo v prípade, ak plánujem použiť dielo iným spôsobom ako dovoľuje licencia?
Porušuje moje použitie diela neobchodný účel licencie?
Je moje použitie diela adaptáciou/spracovaním?
Môžem skombinovať diela, ktoré používajú odlišné CC licencie do môjho diela?
Pokiaľ adaptujem/spracujem dielo (vytvorím derivát), akú licenciu môžem použiť na vzniknuté dielo?
Ak vytváram databázu alebo plánujem dielo použiť vo vysielaní a dané dielo je licencované CC licenciou, akú licenciu mám zvoliť na vytvorenú databázu?
Kde môžem nájsť materiál licencovaný CC?

 

V. TECHNICKÉ OTÁZKY

Ako fungujú licencie Creative Commons a nástroje public domain po technickej stránke?
Čo to znamená, že Creative Commons licencie sú “strojovo čitateľné”?
Čo je  RDFa?
Čo je CC REL a prečo ho Creative Commons odporúča?
Čo to znamená byť „CC-povolené“ pre vyhľadávače?
Ako dám používateľom mojej stránky možnosť využiť CC licencovanie tak ako Flickr?
Ako môžem zmeniť alebo odstrániť Creative Commons možnosť vyhľadávania vstavanú do prehliadača Firefox?
Je Creative Commons zahrnuté v DRM (digital rights management – správa digitálnych práv)?

 

I. O CREATIVE COMMONS

Čo je Creative Commons a čo robíme?

CC je globálna nezisková organizácia, ktorá umožňuje zdieľanie a používanie kreativity a vedomostí prostredníctvom bezplatných právnych nástrojov. CC má pobočky po celom svete, ktoré pomáhajú zabezpečiť medzinárodné fungovanie licencií a šírenie informácií. Naše právne nástroje pomáhajú ľuďom, ktorí chcú rozšíriť a umožniť používanie svojich diel, a skupine používateľov, ktorí takto sprístupnené diela využívajú a pomáhajú im v ďalšej tvorbe. Našou víziou je poukázať na skutočný potenciál internetu.

Aj napriek tomu, že CC je známe prevažne kvôli licenciám, naša práca presahuje takto vymedzenú oblasť. CC poskytuje právne a technické nástroje, ktoré umožňujú zdieľanie a vyhľadávanie diel. Na rozdiel od iných verejných právnych nástrojov, boli licencie CC vytvorené špecificky na spoluprácu s webovým rozhraním, čo umožňuje ľahké vyhľadanie, sprístupnenie a použitie obsahu. CC taktiež poskytuje iné právne nástroje ako CC0, ktoré umožňujú tvorcom alebo nositeľom práv sprístupniť dielo vo forme public domain pred uplynutím lehoty, po ktorú je autorská ochrana poskytovaná. Značka Public Domain (angl. Public Domain Mark) je na druhej strane nástrojom, ktorý slúži na označenie diela, ktoré je v tejto forme sprístupňované.

Je Creative Commons proti autorskému právu?

Nie. CC licencie sú autorskými licenciami a existencia autorského práva a autorskej ochrany je podmienkou ich použiteľnosti. Ide o právne nástroje, ktoré autori, prípadne nositelia práv môžu využiť na umožnenie určitého druhu použitia diel verejnosťou, kým niektoré práva im zostávajú zachované. CC je vytvorené práve pre ľudí, ktorí chcú umožniť istú formu využitia a šírenia diel, kde si z dostupných licencií môžu zvoliť rozsah sprístupnenia verejnosti.

Poskytuje Creative Commons právne rady o  licenciách? Pomáha s vynútením práva?

Nie. Creative Commons nie je právna firma a neposkytuje právne rady a právne služby. CC je podobné svojpomocným službám, kde ponúkame bezplatné právne nástroje pre použitie verejnosťou. V sekcií o licenciách je dostupný prehľad poskytovaných licencií.

Na CC wiki (angl.) nájdete zoznam právnikov a organizácií, ktorí sa zaviazali poskytovať informácie o problémoch týkajúcich sa CC licencií. CC ale neposkytuje odporúčania na konkrétnu osobu nachádzajúcu sa v zozname. Ďalšou možnosťou k získaniu informácií o licenciách v konkrétnom štáte je CC partnerská organizácia (Affiliate).

Kto dáva oprávnenie na použitie diel sprístupnených pod licenciami Creative Commons?

Naše licencie a právne nástroje sú určené na použitie kýmkoľvek, kto je oprávneným nositeľom práv. Väčšinou, ale nie vždy, ide o autora diela. CC nemá oprávnenie udeľovať oprávnenie za tieto osoby ani nespravuje tieto práva za iné subjekty. CC poskytuje verejnosti bezplatné licencie a iné nástroje a na ich správne fungovanie nie je potrebné, aby sa autori, prípadne nositelia práv osobitne registrovali. Z toho vyplýva, že CC nedisponuje informácií o používateľoch licencií a na aký účel sú použité, ani nedisponuje osobitným nástrojom na kontaktovanie autorov popri spôsoboch bežne dostupných verejnosti.

Pokiaľ máte záujem získať dodatočné oprávnenia na použitie diela presahujúce rozsah práv poskytnutých licenciami CC je potrebné kontaktovať priamo autora, prípadne nositeľa práv.

Uschováva a sleduje Creative Commons licencované diela?

Nie. CC neuschováva obsah ani nesleduje diela sprístupňované pod jeho licenciami. CC vytvorilo technické nástroje, ktoré umožňujú verejnosti hľadať a využívať takéto diela. Napr. CC Network umožňuje autorom a používateľom vyjadriť podporu CC a umožňuje autorom autentifikovať “vlastníctvo” svojich diel.

Služba „CC Searchumožňuje verejnosti vyhľadávať diela sprístupňované pod CC licenciami.

Môžem používať logo a tlačidlá Creative Commons?

Logá CC vo vysokom rozlíšení je možné stiahnuť priamo z internetovej stránky a používať ich v súvislosti s Vašim dielom alebo na Vašej stránke pokiaľ ide o použitie v súlade s našimi podmienkami. Pri používaní loga nie je dovolené ho meniť žiadnym spôsobom – napr. zmena fontu, proporcie alebo farby. Tlačidlá CC (ikony), meno a korporátne logo („CC“ v kruhu) sú ochrannou známkou CC a nie je možné ich používať spôsobom presahujúcim oprávnenia s výnimkou predošlého súhlasu, napr. nie je dovolené vytvorenie a používanie vlastných CC tlačidiel (ikon), prípadne vytlačenie vlastných tričiek (alebo iných materiálov) s CC logom.

Ako môžem pomôcť?

Jednou z možností, pokiaľ Vám to situácia dovoľuje, je finančný príspevok prostredníctvom našej internetovej stránky. Za darované peniaze si môžete vybrať niektorý z darčekov. Prispieť je možné aj zakúpením tovaru priamo zo stránky.

Všetky Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie fungovanie môžete posielať na cc.slovensko@gmail.com alebo poslaním správy priamo zo stránky CC Slovensko. Ďalšie informácie sú dostupné na Wiki stránke, ktorú môžete aj editovať.

Prečo Creative Commons každoročne uskutočňuje fundraisingovú kampaň a na čo sú peniaze použité?

CC je globálna nezisková organizácia, ktorá umožňuje zdieľanie a používanie kreativity a vedomostí prostredníctvom bezplatných právnych nástrojov s pobočkami po celom svete, ktoré pomáhajú zabezpečiť medzinárodné fungovanie licencií a šíria informácie o Creative Commons. Všetky nástroje sú úplne bezplatné a majú široké uplatnenie. S cieľom:

 • pokračovať v rozvoji licencií a nástrojov public domain a zabezpečiť ich, čo možno najaktuálnejšiu verziu,
 • pomáhať autorom implementovať tieto nástroje na internetových stránkach,
 • podporovať vyhľadávanie a používanie CC licencovaných diel,
 • hájiť CC licencovanie a otvorenú politiku vo vzdelávaní, vede a kultúre a množstvo iných aktivít, ktoré sme zabudli uviesť; všetky každodenné veci spojené so zabezpečením fungovania organizácie – na zabezpečenie a splnenie všetkých uvedených bodov sú potrebné financie.

Creative Commons sa pri financovaní projektov vždy spoliehalo na štedrú podporu tak jednotlivcov ako aj spoločnosti. Je nevyhnutné mať verejnú podporu, pretože práve autori diel a ich používatelia robia našu prácu relevantnou. Pri svojej práci, používaní diel a remixovaní piesní sa spoliehajú na nástroje a služby CC, ktoré im majú poskytnúť informácie potrebné pre voľbu ďalších krokov. Mnoho z týchto ľudí darovalo peniaze na zabezpečenie chodu CC a prípravu nových licencií, za čo sme nesmierne vďační. Čím viac ľudí poskytne finančné prostriedky, tým nezávislejšie CC zostane.

 

II. OTÁZKY O LICENCIÁCH CREATIVE COMMONS

Čo sú licencie Creative Commons?

Licencie Creative Commons poskytujú jednoduchý spôsob, ako spravovať rozsah a podmienky ochrany, ktorá sa automaticky vzťahuje na všetky diela chránené autorským právom. Naše licencie umožňujú zdieľať a znova používať diela na základe určených podmienok, pričom základ tvorí skupina 6 licencií. Nakoľko neexistuje všeobecná „Creative Commons licencia“, je potrebné určiť, ktorú z týchto 6 licencií chcete aplikovať na Vaše dielo a v prípade použitia diela je potrebné zistiť, ktorá z licencií sa naň vzťahuje.

Všetky naše licencie vyžadujú od používateľov označenie autora (attribution – BY), prípadne inej osoby, ktorá bola oprávnená udeliť licenciu, pri používaní a zdieľaní. Pri licencií BY (attribution only) ide dokonca o jediné obmedzenie. Zvyšných 5 licencií kombinuje BY s niektorou z iných podmienok:

 • Neobchodný účel – NonCommercial (NC)
 • Zákaz spracovania/modifikácie diela – NoDerivatives (ND)
 • Zdieľanie pod rovnakými podmienkami – ShareAlike (SA)

Licencie CC môžu byť použité na akékoľvek dielo, vrátane vzdelávacích materiálov, hudby, fotografií, databáz, vládnych a verejných materiálov a množstvo iného kreatívneho obsahu. Jediná kategória, kde sa neodporúča aplikácia CC licencií, sú počítačové programy.

Ako fungujú licencie Creative Commons?

CC licencie sú funkčné, iba ak sa aplikujú na dielo chránené autorským právom, čo vyplýva už z ich funkcie a v prípade, ak autorské právo zakazuje používanie diela bez predošlého súhlasu. Výnimku tvoria obmedzenia autorského práva v konkrétnom štáte, kedy je možné použitie diela bez získania licencie a tiež prípady, keď sa dielo už nachádza v public domain. Licencie CC taktiež neobmedzujú používanie diel tam, kde neexistujú autorské práva a s tým súvisiaca ochrana diel .

Licencie nie sú výlučné, čo znamená, že autor, prípadne nositeľ práv môže uzavrieť aj iné licenčné zmluvy vzťahujúce sa na to isté dielo, čo sa v praxi označuje aj ako dvojité licencovanie.

Ktorá je najnovšia verzia licencií Creative Commons?

V roku 2007, Creative Commons spustilo najnovšiu verziu licencií 3.0. Tieto licencie sú doposiaľ najnovšou skupinou a je odporúčané ich použitie pred predošlými verziami. Proces portovania licencií vo verzií 3.0 do jednotlivých jurisdikcií začal v roku 2007. Od roku 2011 boli spustené práce na novej verzií 4.0, ktoré sa začnú používať v priebehu roku 2013.

V prípade ak licencie nie sú portované do konkrétnej jurisdikcie je možné použitie medzinárodných neportovaných (angl. unported) licencií vo verzií 3.0, ktoré slúžia na celosvetové použitie.

Prečo mám používať najnovšiu verziu licencií (3.0)?

V záujme využívania najnovších úprav a iných vylepšení by ste mali vždy používať najaktuálnejšie verzie licencií, aktuálne 3.0. Navyše verzia 3.0 ShareAlike (BY-SA 3.0) licencií nie je spätne kompatibilná, takže používatelia nemôžu licencovať dielo, ktoré v sebe obsahuje, prípadne remixuje, dielo už licencované BY-SA 3.0 licenciou skoršou verziou danej licencie.

Zasahujú licencie Creative Commons do výnimiek a obmedzení autorského práva?

Nie. Všetky licencie CC obsahujú jazykové znenie, ktoré upravuje aj otázku výnimiek a obmedzení podobné nasledujúcemu, „žiadne ustanovenie v licencii neredukuje, neobmedzuje ani nebráni uplatneniu práv vzťahujúcich sa na zásadu fair use, zásadu prvého predaja alebo iných obmedzení autorských práv.“

Právne poriadky väčšiny krajín umožňujú určité použitie chráneného materiálu bez predošlého súhlasu autora.  V Slovenskom právnom poriadku tieto možnosti vymedzujú ustanovenia §24 až §38 autorského zákona (napr. citácie, použitie diela knižnicou a archívom, atď.).

Čo znamená „niektoré práva vyhradené“?

Autorské právo poskytuje autorom (prípadne iným nositeľom práv) spektrum práv, prostredníctvom ktorých chráni ich diela pred neoprávneným použitím. Práva možno deliť do dvoch skupín, a to osobnostné (§17 autorského zákona) a majetkové práva (§18 autorského zákona).

Keď ochrana vyprší, dielo sa stáva súčasťou public domain a nositelia práv nemajú možnosť brániť ľuďom v používaní diela s výnimkou ochrany osobnostných práv. Creative Commons poskytuje možnosť zvoliť si niečo medzi „všetky práva vyhradené“ a vzdaním sa práv formou public domain (čo napríklad náš právny poriadok ani neumožňuje).

Sú licencie Creative Commons vynútiteľné súdom?

Licencie CC sú vytvárané tak, aby boli vynútiteľné súdmi a v praxi aj súdmi v rôznych krajinách vynútiteľné boli. Nie je nám známy prípad, že by licencie CC boli nevynútiteľné alebo neplatné.

Navyše, licencie obsahujú klauzulu „odlučiteľnosti“. To umožňuje súdu vylúčiť akékoľvek ustanovenie, ktoré je podľa jeho interpretácie nevynútiteľné a ďalej aplikovať ustanovenia nedotknuté týmto vylúčením.

Čo v prípade, ak zistím, že niekto aplikuje na moje dielo licencie Creative Commons bez môjho vedomia a súhlasu?

V prípade záujmu aplikovať licenciu CC na dielo je potrebné, aby osoby disponovali potrebnými právami k dielu. Ak tomu tak nie je a aj napriek tomu niekto aplikoval licenciu CC na Vaše dielo, je potrebné kontaktovať danú osobu so žiadosťou o odstránenie licencie. Ďalším krokom je kontaktovanie advokáta z dôvodu riešenia Vášho problému súdnou cestou. CC nie je právna firma a neposkytuje právne rady ani zastupovanie osôb.

Ktoré verzie Creative Commons ShareAlike licencií sú kompatibilné navzájom?

Verzia licencií 1.0 obsahujúca ustanovenie ShareAlike nie je kompatibilná s neskoršími verziami ShareAlike licencií. Pokiaľ máte v úmysle použiť dielo licencované verziou BY-SA 1.0, vzniknuté dielo musí mať taktiež licenciu BY-SA 1.0.

Všetky verzie ShareAlike licencií od verzie 2.0 sú kompatibilné s novšími verziami ShareAlike licencií. Pokiaľ máte v úmysle adaptovať dielo, napr. použitím fotografie, ktorá je licencovaná pod licenciou BY-SA 2.0 na vzniknuté dielo, môžete aplikovať novšiu verziu licencie 3.0. Spätná možnosť ale nie je dovolená, t.j. nemôžete vytvoriť adaptáciu diela vytvoreného pod licenciou BY-SA 3.0 a vytvorené dielo licencovať pod BY-SA 2.0.

Čo sú medzinárodné („neportované“) licencie a prečo CC poskytuje aj „portované“ licencie?

Jedným z cieľov CC je zabezpečiť globálne fungovanie licencií. Z tohto dôvodu je vytvorená skupina 6 medzinárodných licencií (pôvodne označované ako neportované), ktoré boli vytvorené na základe rôznych medzinárodných zmlúv vzťahujúcich sa na oblasť autorského práva.

CC taktiež ponúka portované verzie 6 základných licencií v rôznych jurisdikciách (štátoch). Tieto licencie sú vytvorené z medzinárodnej verzie reflektujúc právne a jazykové špecifiká konkrétneho štátu, oblasti. Portované a medzinárodné licencie boli vytvorené s cieľom zabezpečiť ich efektívne medzinárodne fungovanie. Pokiaľ v konkrétnom štáte nebola portovaná najnovšia verzia licencií 3.0 (napr. Slovensko), odporúča sa použiť najnovšiu medzinárodnú verziu z dôvodu využitia najnovších úprav a iných zmien.

Čo v prípade, ak CC licencie nie sú portované do mojej jurisdikcie (týka sa Slovenskej republiky)?

Všetky licencie CC sú vytvorené spôsobom, aby dokázali fungovať medzinárodne. Pokiaľ licencie neboli portované do Vašej jurisdikcie, prípadne portované licencie nie sú vo verzií 3.0, odporúčame Vám použiť niektoré z medzinárodných licencií.

Na čo slúžia tlačidlá (ikony) Creative Commons?

V skratke CC tlačidlá (ikony) slúžia na informáciu o základných oprávneniach vzťahujúcich sa na licencované dielo. Autori, prípadne nositelia práv si môžu tieto tlačidlá stiahnuť a ich uverejnením informovať potenciálnych používateľov o aplikovanej licencií. Pokiaľ je dielo poskytované online, tieto tlačidlá často slúžia na sprístupnenie licenčných podmienok v čitateľnej podobe.

Môžem použiť dielo licencované pod CC BY vo Wikipedia, aj keď Wikipedia používa licencie CC BY SA?

Áno. Diela licencované pod licenciou CC BY môžu byť inkorporované do diel licencovaných pod CC BY-SA. Napr. je možné vložiť fotografiu licencovanú pod CC BY do článku na Wikipedia, pokiaľ rešpektujete všetky podmienky licencie CC BY.

Môže ktokoľvek používať CC licencie? Ako to je s vládnymi a medzivládnymi organizáciami (“IGOs”)?

Ktokoľvek môže používať licencie CC na diela, ku ktorým vykonáva práva, vrátane vládnych orgánov a medzivládnych organizácií. Dôvody využívania licencií sú rôzne – od rozšírenia používania diel na vzdelávacie a informačné účely až po zvýšenie transparentnosti.

Licencie CC majú niekoľko vlastností, ktoré ich predurčujú k prednostnému použitiu. Jedným z nich je štandardizovaný formát, ktorý umožňuje, aby diela licencované pod rovnakými alebo kompatibilnými licenciami boli ľahko používané, prekladané, pozmeňované a inak využiteľné v súlade s podmienkami licencie. Druhým je ľahká komunikácia s technickými prostriedkami prostredníctvom, ktorých môžu byť jednoducho nájdené (napr. prostredníctvom Google). Práve tieto vlastnosti maximalizujú distribúciu, použitie a dopad diel vydávaných vládnymi a medzivládnymi organizáciami.

 

III. OTÁZKY AUTOROV A NOSITEĽOV PRÁV

Aké veci by som mal vedieť pred licencovaním svojho diela pod licenciou Creative Commons?

Aplikácia licencie CC na Vaše dielo ja závažným rozhodnutím. Po jej aplikácií dávate oprávnenie komukoľvek na použitie Vášho diela spôsobom určeným v licencií počas doby trvania ochrany autorským právom, bez toho, že by adekvátnym použitím došlo k jeho porušeniu.

V nasledujúcom súhrne prinášame niekoľko bodov, nad ktorými by ste sa mali zamyslieť pred voľbou licencie CC:

 • Ide o dielo, na ktoré sa vzťahuje autorská ochrana?
 • Ste autorom daného diela? Ste nositeľom práv oprávneným licencovať dielo licenciou CC?
 • Ste si vedomý toho, že licencie CC sú neodvolateľné? Môžete kedykoľvek prestať s distribúciou Vášho diela, to ale nemá dopad na práva spojené s kópiami už v obehu (pokiaľ nedošlo k inému porušeniu licenčných podmienok).
 • Ste členom organizácie kolektívnej správy? Pokiaľ áno, je potrebné zistiť, či je licencovanie diela dovolené.
 • Niektoré verzie portovaných licencií obsahujú špecifické ustanovenia o voľbe práva, čo môže zohrať dôležitú úlohu pri voľbe vhodnej licencie (pozn. netýka sa Slovenskej republiky, keďže nemáme portovanú verziu licencie, môže sa však týkať zahraničných diel licencovaných pod CC).

Ktorú verziu licencie si mám zvoliť?

V nasledujúcej časti prinášame základné otázky, ktoré si musíte položiť pri voľbe vhodnej licencie.

 1. Súhlasíte, aby ľudia pozmeňovali alebo upravovali Vašu prácu?

Odpoveď NIE ® ak chcete umožniť použitie na obchodné účely (Attribution- NoDerivative); ak iba na neobchodné účely (Attribution-NonCommercial-NoDerivative)

Odpoveď ÁNO ® choďte ďalej na otázku č. 2

 1. Chcete limitovať spôsob, akým môžu byť pozmeňované diela licencované?

Odpoveď NIE ® ak chcete umožniť použitie na obchodné účely (Attribution), ak iba na neobchodné účely (Attribution NonCommercial)

Odpoveď ÁNO ® choďte ďalej na otázku č.3

 1. Chcete umožniť použitie na obchodné účely?

Odpoveď NIE ® Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Odpoveď ÁNO ® Attribution ShareAlike

Poslednou možnosťou je kontaktovanie právnika, ktorý Vám pomôže pri voľbe vhodnej verzie licencie.

Čo, keď zmením názor?

Licencie CC sú neodvolateľné. Pokiaľ bolo dielo zverejnené pod licencie CC, používatelia ho môžu používať v súlade s licenčnými podmienkami po celú dobu ochrany autorským právom. Na druhej strane však CC žiadnym spôsobom nebráni autorom, prípadne nositeľom práv v skončení distribuovania diela. Taktiež je možné požiadať používateľa o odstránenie označenia autora, čo je povinnosťou pri CC licenciách. Pred licencovaním diela je potrebné náležite zvážiť všetky s tým spojené dopady.

Môžem použiť licencie CC pokiaľ som členom organizácie kolektívnej správy?

Pred aplikáciou CC licencií je vhodné najskôr zistiť, či organizácia kolektívna správy umožňuje ich použitie. Veľa nositeľov práv, ktorí sú členmi organizácie kolektívnej správy sa môžu vzdať práva na odmenu za použitie diela v súlade s licenciami, ale iba v rozsahu, ktorý umožňuje organizácia kolektívnej správy.

Môžem naďalej zarábať na diele, ktoré som sprístupnil pod licenciou CC?

Áno. Jedným z našich cieľov je podporiť autorov a nositeľov práv v experimentovaní s novými formami propagácie a šírenia ich diel. Licencia CC NonCommercial (NC) umožňuje maximalizáciu distribúcie so zachovaním obchodného využitia diela. Pokiaľ je vo Vašom úmysle využívať dielo na obchodné účely, je potrebné si zvoliť jednu z NonCommercial licencií. Ako nositeľ práv budete naďalej oprávnený zarábať na vytvorenom diele. Pokiaľ by mal niekto iný záujem použiť Vaše dielo na rovnaký účel, musel by Vás najskôr kontaktovať a získať od Vás súhlas, inak by išlo z jeho strany o porušovanie autorského práva.

Ako zasahujú licencie CC do mojich osobnostných práv?

Medzinárodná verzia licencií obsahuje ustanovenie, podľa ktorého používatelia diela nesmú narúšať, poškodzovať, zmeniť alebo prijať iné opatrenia hanlivé vo vzťahu práci, ktoré by narúšali autorovu česť alebo dobrú povesť. To zabraňuje použitiu diela, ktoré by bolo v rozpore s osobnostnými právami autora (na Slovensku ide o §17 ods. 1 písm. d) Autorského zákona). Na druhej strane povinnosť označiť autora pôvodného diela slúži k naplneniu osobnostných práv.

Môžem zmeniť licenčné podmienky?

Áno. Je dovolené upravovať licenčné podmienky podľa Vašich potrieb. Pokiaľ ale daný text pozmeníte, nie je dovolené označovať licenciu ako „Creative Commons“ („CC“ licencia) ani používať ochrannú známku Creative Commons, logá a tlačidlá (ikony) CC.

Odporúčame nemeniť individuálne licenčné podmienky CC. Modifikovaná licencia pravdepodobne nebude kompatibilná s inými verziami CC licencií, čo neumožní používateľom využívať, kombinovať a remixovať obsah licencovaný Vašou licenciou s inými dielami licencovanými pod CC licenciami. Také konanie narúša hlavný benefit CC licencií, a to vytvorenie štandardizovaných licencií, ktoré udeľujú skupinu oprávnení, bez potreby individuálnej žiadosti o ich udelenie a vysvetlení pred použitím diela.

Treba brať na vedomie, že zmena licencií sa líši od upustenia od niektorých podmienok licencie alebo udelením dodatočných oprávnení. Autori, prípadne nositelia práv môžu mať záujem o udelenie dodatočných práv a môžu tak urobiť napr. využitím protokolu CC+, ktorý signalizuje vzdanie sa niektorých podmienok alebo udelenie dodatočných práv.

Môžem sa vzdať niektorých licenčných podmienok?

Áno. Môžete ustúpiť od niektorých licenčných ustanovení a podmienok. Diela licencované CC licenciami s dodatočne udeleným ďalšími právami môžu byť používané s ďalšími dielami licencovanými CC. Verzia 3.0 tento postup osobitne umožňuje a prostredníctvom protokolu CC+ je možné signalizovať dané zmeny.

Môžem uzavrieť dodatočnú dohodu s používateľmi môjho diela?

Áno. Licencie CC nemajú exkluzívnu povahu. Autori, prípadne iní nositelia práv, majú vždy možnosť uzavrieť dodatočné zmluvy s používateľmi ich diel. Tieto zmluvy a iné dohody už nespadajú pod licencie CC. Problém môže nastať, pokiaľ je cieľom zmluvy pozmenenie licenčných podmienok CC. V prípadoch poskytnutia viac práv ako umožňuje CC licencia je situácia viac menej bezproblémová. V opačnom prípade, t.j. ak zmluva limituje rozsah práv poskytnutých licenciou žiadame autorov, prípadne nositeľov práv, aby nepoužívali našu ochrannú známku, meno a logá v súvislosti s osobitne dojednanou zmluvou.

Čo v prípade, ak zverejním dielo pod licenciou CC a niekto zneužíva moje dielo?

Licencie CC automaticky zanikajú porušením licenčných podmienok. Napríklad, ak používateľ diela adekvátne neoznačí autora diela distribuovaného pod CC licenciou, nie je oprávnený ďalej používať dielo a je zodpovedný za porušovanie autorského práva. Licencia zaniká vzhľadom na konkrétnu osobu, ktorá porušila podmienky, ale zostáva v platnosti vzhľadom na osoby, ktoré používajú dielo v súlade s licenčnými podmienkami.

V prípade porušenia licencie CC môžete buď priamo kontaktovať osobu, ktorá porušuje podmienky, prípadne sa obrátiť na advokáta, ktorý bude konať vo Vašom mene, až po riešenie situácie súdnou cestou.

Čo v prípade, ak zverejním dielo pod licenciou CC a nepáči sa mi spôsob, akým niekto používa moje dielo?

Licencie CC neumožňujú kontrolovať spôsob použitia diela okrem kontroly splnenia licenčných podmienok konkrétnej licencie (neobchodný účel, zákaz adaptácie/zmien diela, rovnaká licencia vzniknutej adaptácie).

Napriek tomu, licencie CC umožňujú niekoľko spôsobov, ktorými je možné zabezpečiť, aby autor nebol spojený s dielami, v ktorých bolo jeho dielo podľa jeho názoru použité nevhodne. Po prvé, všetky CC licencie zakazujú spájať autora použitého diela spôsobom, ktorý by naznačoval podporu, súhlas alebo sponzorstvo. Táto klauzula chráni reputáciu autora a jej porušenie je porušením licencie, čim licencia zaniká. Po druhé, je možné sa vzdať práva na označenie vo vzniknutom alebo použitom diele. Po tretie, ak je dielo použité ako súčasť napr. zbierky a pôvodný autor nesúhlasí so spôsobom, akým bolo dielo použité, zhotoviteľ je povinný po informovaní autorom akýkoľvek odkaz na jeho meno, prípadne na iného nositeľa práv odstrániť. Po štvrté, pokiaľ CC licencia umožňuje modifikáciu a adaptáciu diela, osoba pozmeňujúca dielo je povinná poukázať na fakt, že ide o modifikáciu originálu, čo zabezpečí, aby zmeny a vytvorené dielo neboli automaticky pripisované autorovi originálu.

Čo v prípade ak zistím, že niekto obmedzuje moje dielo prostredníctvom technologického opatrenia na ochranu práv (správa digitálnych práv, tzv. DRM / digital rights management)?

Používanie technologického opatrenia na ochranu práv používateľmi licencií s cieľom zabrániť iným využívať práva udelené CC licenciou je zakázané. Všetky CC licencie výslovne zakazujú uplatňovanie akýchkoľvek technických opatrení, ktoré obmedzujú možnosti používateľa využívať práva udelené týmito licenciami.

Avšak nie všetky obmedzenia prístupu sú nevyhnutne porušením licencie. Napríklad obsah poslaný prostredníctvom emailu zašifrovaného prostredníctvom elektronického kľúča neobmedzuje použitie diela adresátom. Taktiež, obmedzenie rozsahu adresátov (napr. s prístupovým menom a heslom) neobmedzuje použitie diela týmito osobami. V týchto prípadoch teda nedochádza k porušovaniu zákazu technologických opatrení na ochranu práv, nakoľko nebránia osobám vo využívaní práv udelených licenciami.

Pokiaľ je Vám známe, že niekto používa technické zabezpečovacie prostriedky v súvislosti s Vašim dielom, môžete sa priamo obrátiť na danú osobu so žiadosťou o odstránenie tohto prostriedku alebo kontaktovať advokáta.

Potrebujem sa registrovať pred získaním licencie CC?

Nie. Pred použitím licencie nie je potrebná žiadna forma registrácie. CC poskytuje licencie, kódy a nástroje na ich aplikáciu bezplatne a bez potreby poskytovania osobných údajov.

Ako aplikujem CC licencie na moje dielo?

Pre online diela: Vyberte si vhodnú licenciu a postupujte podľa inštrukcií na vloženie html kódu (technická sekcia). Tento kód automaticky vytvorí CC označenie (tlačidlo) a informáciu, že dielo je licencované CC licenciou. Html kód obsahuje taktiež metadáta prostredníctvom, ktorých bude možné dielo vyhľadať prostredníctvom vyhľadávacích programov.

Pre offline diela: Vyberte si vhodnú licencie a buď dielo opatrite informáciou, že je licencované CC licenciou (uveďte jej označenie) s odkazom na internetovú stránku, kde je možné získať znenie licenčných podmienok alebo použite rovnaké označenie (tlačidlo) na offline verziu spolu s URL linkom.

Jediným rozdielom medzi aplikovaním licencie CC na online dielo a offline  dielo je, že offline dielo neobsahuje metadáta, ktoré umožňujú jeho vyhľadanie prostredníctvom vyhľadávacích programov.

Môžem použiť licenciu CC na dielo, ktoré je v public domain?

Záleží od konkrétnej situácie. Vo všeobecnosti sa CC licencie nevzťahujú na diela v public domain, čo značí aj ustanovenie v licencií podľa, ktorého status diela alebo časti diela v public domain nie je ovplyvnený licenciou CC.

V niektorých prípadoch je ale dielo v public domain iba v niektorých štátoch. Napr. v prípade USA, diela v public domain podľa autorského práva USA môžu byť autorsky chránené v iných krajinách. V týchto prípadoch sú licencie CC efektívne iba v krajinách, kde ochrana stále trvá a nie v tých, kde už pominula, t.j. tam, kde diela už sú súčasťou public domain.

Licencie CC je možné využívať na adaptácie diela v public domain, pokiaľ je daná osoba nositeľom autorských práv a adaptácia spĺňa podmienky, aby mohla byť označená ako dielo. Vlastník práv k zbierke môže taktiež použiť licencie CC aj napriek tomu, že zbierka obsahuje dielo v public domain. Rovnaká situácia je aj v prípade tvorby databáz, kde tvorca databázy môže využiť licencie CC aj napriek tomu, že niektoré diela sú súčasťou public domain. Je potrebné si, ale uvedomiť, že tieto licencie žiadnym spôsobom nezasahujú do statusu diel, ktoré už súčasťou public domain sú.

Pokiaľ chcete uviesť Vaše dielo do public domain pred uplynutím ochrany autorským právom (aj sui generis práv k databázam) môžete využiť CC0 Public Domain Dedication, ktorá je vyjadrením princípu „žiadne práva vyhradené,“ t.j. Vaše dielo môže byť voľne využívané. Pokiaľ chcete označiť dielo, ktoré sa už v public domain nachádza je možné použiť CC značku Public Domain.

Keď urobím fotografiu iného diela, ktoré je v public domain môžem aplikovať licenciu CC na moju fotografiu?

Záleží od konkrétnej situácie. Môžete aplikovať licenciu CC, pokiaľ Vaša fotografia predstavuje originálne autorské dielo, t.j. musí obsahovať určité prvky kreativity ako napr. pozadie, nasvietenie, uhol alebo iný znak kreativity, ktorý ju robí jedinečnou.

V praxi, pokiaľ by ľudia mali záujem reprodukovať celú Vašu fotografiu (pokiaľ obsahuje prvky tvorivosti a tvorí dielo) museli by rešpektovať licenčné podmienky, na rozdiel od situácie, kedy by reprodukovali iba prvky fotografie, ktoré sú v public domain. Vaše autorské právo sa v týchto prípadoch vzťahuje na to, čo konkrétnu adaptáciu (to, čím ste dielo v public domain pozmenili, upravili, vnieslo niečo kreatívne) robí inou, pozmenenou a nie na samotné dielo v public domain.

Môžem trvať na konkrétnom spôsobe a mieste označenia v prípade, ak bolo použité moje dielo?

Nie. Licencie CC umožňujú flexibilitu v označovaní v závislosti od spôsobu použitia diela a forme redistribúcie. Napr. existujú prirodzené odlišnosti medzi označením pôvodcu v blogu a označením vo vytvorenom klipe. Všetky CC licencie vyžadujú, aby označenie/kredit bol primeraný médiu a spôsobu použitia. Táto flexibilita umožňuje dodržiavanie požiadaviek zo strany používateľov, nakoľko príliš zaťažujúce a nepružné požiadavky by boli neefektívne a porušované.

Môžem aplikovať licencie Creative Commons na softvér?

Neodporúčame to. Vhodným riešením je použitie licencie vytvorených Free Software Foundation alebo licencií uverejnených na stránke Open Source Initiative. Na rozdiel od našich licencií, ktoré sa priamo nevenujú problematike zdrojových kódov, dané licencie boli vytvorené špecificky na riešenie problematiky licencovania počítačových programov. Navyše, licencie CC nie sú kompatibilné s GPL licenciami, najviac využívanými licenciami softvéru.

Jednou z možností v prípade záujmu je CC0 Public Domain Dedication, v rámci ktorého sa vzdávate všetkých práv k softvéru a ten sa stáva súčasťou public domain.

Môžem použiť licencie Creative Commons na dáta alebo databázy?

Áno, licencie CC môžu byť použité na všetko, čo spadá pod rozsah ochrany autorským právom.

Nasledovný odsek sa netýka Slovenskej republiky, nakoľko nemáme portovanú verziu licencií: Vo verzií 3.0 portovaných verzií licencií vytvorených pre krajiny, kde existujú sui generis práva k databázam, sa licenčné podmienky neaplikujú na použitia, ktoré indikujú výlučne výkon sui generis práv, pokiaľ používateľ iným spôsobom neporušuje licenciu. Pre všetky licencie vo verzií 3.0 (portované alebo medzinárodné) platí, pokiaľ použitie databázy spadá pod sui generis práva k databáze (práva, ktoré existujú popri autorskom práve v Európskej únií a v niektorých iných krajinách a obmedzujú extrakciu dát z databázy) a nie iné ustanovenia autorského práva, licenčné podmienky sa neaplikujú na dané použitie. V týchto prípadoch používatelia nemusia označiť autora alebo rešpektovať iné podmienky ako neobchodný účel, ShareAlike alebo zákaz adaptácie diela.

Creative Commons uvažuje nad spôsobom riešenia sui generis práv k databázam vo verzií 4.0.

Môžem použiť CC na šírenie môjho loga alebo ochrannej známky?

Neodporúčame použitie CC licencií v súvislosti s logom alebo ochrannou známkou. Vo všeobecnosti logá a ochranné známky slúžia k rozlišovaniu tovarov a služieb, alebo sú identifikátorom toho, že výrobok spĺňa určité štandardy kvality. Umožnenie používania alebo pozmeňovania Vašej ochrannej známky kýmkoľvek môže viesť k nemožnosti využitiu skutočného účelu ochrannej známky.

Môžem použiť ochrannú známku na dielo a aplikovať naň licenciu CC s tým, že daná licencia nebude mať dopad na práva k ochrannej známke?

Áno, je možné licencovať dielo a pripojiť k nemu ochrannú známku. Aplikovanie CC licencie na takéto dielo ale môže viesť k presvedčeniu, že licencia sa vzťahuje aj na ochranné známky v diele. Creative Commons preto odporúča autorom, prípadne iným nositeľom práv, ktorí plánujú spolu s dielom uviesť aj ochrannú známku, aby výslovne uviedli, že licencia sa na uvedené ochranné známky nevzťahuje (napr. priamo na internetovej stránke alebo na inom mieste informujúcom o licencií/ autorskom práve).

Uvádzame príklad zo zahraničia:

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license (“CC-BY-SA”). . . . Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines.

 

 IV. OTÁZKY POUŽÍVATEĽOV

Na čo by som mal myslieť pred použitím diela šíreným pod licenciou Creative Commons?

Creative Commons ponúka skupinu 6 základných licencií, z ktorých každá poskytuje určitý rozsah oprávnení. Pred použitím licencovaného diela je vhodné zistiť si informácie (napr. prostredníctvom našej stránky) o podmienkach konkrétnej licencie, aby ste sa uistili, že Vami zamýšľané použitie je v súlade s touto licenciou. V prípade, ak máte v úmysle použiť dielo spôsobom, ktorý presahuje rozsah licencie je potrebné kontaktovať nositeľa práv k danému dielu (často priamo autora) so žiadosťou o získanie oprávnenia na použitie. Pokiaľ nepostupujete týmto spôsobom a použijete dielo spôsobom, ktorý prekračuje rozsah oprávnení udelených licenciou a Vaše konanie nespadá pod niektorú z výnimiek a obmedzení ustanovených autorským právom ste zodpovedný za porušovanie autorského práva.

Pred použitím diela je potrebné si uvedomiť, že licencie CC udeľujú oprávnenia iba vo sfére autorského práva, pričom je možné, že k Vašej práci bude potrebné získať aj iné práva. Autori, prípadne nositelia oprávnení, udelením licencie neposkytujú žiadne záruky. V prípade Vášho záujmu je možné si ich individuálne dojednať priamo s autorom, prípadne nositeľom práv, ale nie prostredníctvom CC.

Sú všetky licencie rovnakej verzie identické? Čo by som mal vedieť o rozdieloch medzi medzinárodnými a portovanými licenciami?

Na Slovensku nemáme portovanú verziu licencií CC, avšak v zahraničí štáty portovali do svojich právnych poriadkov viaceré verzie licencií CC a zároveň boli používané aj viaceré verzie medzinárodnej CC licencie. Ako používateľ licencovaného diela by ste si pred jeho použitím mali prečítať licenčné podmienky, obzvlášť pokiaľ ide portovanú verziu licencií, s ktorou ste sa doposiaľ nestretli. Prostredníctvom portovaných licencií dochádza k adaptácií medzinárodnej verzie licencií rozličným jurisdikciám, čoho výsledkom môžu byť mierne odlišnosti. Napríklad niekoľko portovaných licencií 3.0 (ako aj niektoré predošlé verzie) obsahujú špecifické ustanovenia o práve, ktoré sa uplatni v prípadoch ich vynútenia.

Pred použitím diela licencovaného portovanou licenciou odporúčame prečítať si licenčné podmienky s cieľom identifikácie špecifických ustanovení.

Poskytnú mi licencie Creative Commons všetky práva, ktoré potrebujem na svoju prácu?

Záleží od situácie. Všetky CC licencie obsahujú vylúčenie záruky, t.j. poskytovateľ licencie negarantuje nič ohľadne diela, vrátane toho, či je nositeľom autorského práva, či má oprávnenie na použitie práce tretej osoby vo svojom diele alebo či získal iné práva. Je potrebné si uvedomiť, že licencie CC nezasahujú do iných práv ako autorských (napr. ochranné známky, patenty, atď.).

Tieto a iné práva môžu vyžadovať ďalšie oprávnenia na Vami určené použitie diela. Navyše, niektoré diela obsahujú časti vytvorené tretími osobami. Z tohto dôvodu sa odporúča uistiť sa, či sa CC licencia vzťahuje aj na obsah tretích osôb.

Ako adekvátne označiť autora použitého diela licencovaného CC?

Všetky licencie CC vyžadujú adekvátne označenie autora diela s výnimkou vzdania sa tohto práva autorom, prípadne vyžiadaním odstránenia mena z adaptácie jeho diela. CC licencie sa vyznačujú veľkou mierou flexibility, preto sa aj označenie môže prejaviť v rôznych podobách v závislosti od použitého média. Na našej stránke môžete nájsť praktické rady ako správne označiť dielo. Rady v anglickom jazyku možno nájsť tu.

Treba myslieť ešte na niečo pri označovaní autora?

Áno. Treba byť opatrný, aby ste neinformovali o sponzorstve, schválení alebo spojení s autorom, pokiaľ to tak skutočne nie je a nemáte jeho osobitný súhlas. Nesprávne tvrdenie, že autor, vydavateľ prípadne iná osoba schválila Vaše dielo môže byť protizákonné. Z tohto dôvodu je zakázané pri všetkých licenciách označovať akékoľvek poverenia na vytvorenie diela autorom, pokiaľ neexistuje osobitná dohoda medzi Vami a autorom. V prípade, ak Vás autor, prípadne iný nositeľ práv požiada o odstránenie jeho mena alebo iného označenia, ste povinný tak urobiť.

Pokiaľ používate adaptáciu pôvodného diela (spracovanie), je potrebné adekvátne označiť aj pôvodného autora okrem autora adaptácie/spracovania. Subjekty, ktoré pozmeňujú dielo, sú povinné jasne identifikovať, označiť, že ide o pozmenenie pôvodného diela. Z tohto dôvodu je vhodné uviesť dané označenie aj vo Vašom diele.

Čo v prípade, ak plánujem použiť dielo iným spôsobom ako dovoľuje licencia?

Kontaktujte nositeľa práv a požiadajte ho o udelenie súhlasu na dané použitie. Pokiaľ tak nespravíte a Vaše konanie nespadá pod výnimky a obmedzenia autorského práva, ktoré ustanovuje autorský zákon dochádza Vaším konaním k porušovaniu autorského práva.

Porušuje moje použitie diela neobchodný účel licencie?

Licencie CC na neobchodné účely (angl. NonCommercial – NC) zakazujú použitie diela, ktorého hlavným účelom by bolo použitie na získanie obchodnej výhody alebo peňažnej odmeny. Či ide o obchodné alebo neobchodné použitie závisí od konkrétnej situácie a konkrétneho použitia používateľom. Pokiaľ si v špecifickej situácií nie ste istý, o aký druh použitia ide, najlepším spôsobom je kontaktovať autora, prípadne nositeľa práv alebo využiť iné dielo, ktorého použitie na obchodné účely je dovolené. Definícia obchodného účelu Creative Commons neprezumuje obchodné použitie diela podnikateľským subjektom, t.j. aj charitatívna organizácia môže svojim konaním prekročiť rozsah neobchodného účelu a tak isto podnikateľský subjekt nemusí automaticky použiť dielo výhradne na obchodný účel.

Je moje použitie diela adaptáciou/spracovaním?

CC licencie definujú adaptáciu ako dielo, ktoré je založené na pôvodnom diele. Verzia 3.0 licencie používa termín derivácia diela (odvodené dielo) v medzinárodnej verzií licencií. V CC licenciách je tento termín totožný s definíciou podľa platného autorského práva, ktoré vyhradzuje autorovi právo na vytvorenie adaptácie/spracovania jeho diela. Prostredníctvom licencií je možné udeliť toto právo väčšej skupine ľudí bez toho, aby išlo o porušovanie autorského práva.

Či aj modifikácia diela bude považovaná za adaptáciu záleží od platného autorského práva. Vo všeobecnosti sú modifikácie diela na úrovni adaptácie/spracovania, pokiaľ modifikácia pôvodného diela obsahuje dostatok kreativity na to, aby bola samostatne chránená autorským právom (napr. preklad diela do iného jazyka, atď.). Pod CC licenciami, synchronizácia hudby a pohyblivých obrázkov je vždy považovaná za adaptáciu diela.

Všetky CC licencie umožňujú používateľom vykonávať z nich plynúce práva akýmkoľvek formátom a médiom. Tieto zmeny nie sú považované za adaptáciu/spracovanie diela, aj keby aplikovateľné právo hovorilo niečo iné. Príkladom ide o situácie, keď používate digitálne dielo, ktoré je licencované pod CC BY-NC-ND (t. j. neobchodný účel + nie je možné vytvárať deriváty diela) a toto dielo si skopírujete na tlač a následne aj vytlačíte. V tomto prípade nejde o adaptáciu/spracovanie diela, ani o porušenie licenčných podmienok.

Môžem skombinovať diela, ktoré používajú odlišné CC licencie do môjho diela?

Záleží od konkrétnej situácie. Kombinácia diel licencovaných inými licenciami je možná, pokiaľ to licenčné podmienky dovoľujú. Licencie ND (NoDerivatives) neumožňujú pozmeňovanie diela žiadnym spôsobom. Iné licencie pozmeňovanie diela umožňujú, ale obsahujú podmienky, ako môže byť daný výsledok použitý (napr. obchodný/ neobchodný účel). V prípade licencie ShareAlike, pokiaľ vytvoríte derivát diela, je potrebné použiť rovnakú licenciu, akú malo originálne dielo. Pre ľahšie pochopenie v súvislosti s adaptáciou (deriváciou) viď ďalšiu otázku.

Pokiaľ adaptujem/spracujem dielo (vytvorím derivát), akú licenciu môžem použiť na vzniknuté dielo?

Na obsahu tejto odpovede sa pracuje.

Ak vytváram databázu alebo plánujem dielo použiť vo vysielaní a dané dielo je licencované CC licenciou, akú licenciu mám zvoliť na vytvorenú databázu?

Na obsahu tejto odpovede sa pracuje.

Kde môžem nájsť materiál licencovaný CC?

Prosím, prejdite do sekcie, kde prinášame odkazy na najznámejšie a najrozšírenejšie stránky, ktoré zbierajú a poskytujú diela licencované CC. Taktiež je možné využiť funkciu CC search.

 

V. TECHNICKÉ OTÁZKY

Ako pracujú Creative Commons licencie a nástroje public domain po technickej stránke?

(Pozn.: pojem „public domain“ v slovenskom práve neexistuje, najbližšie a najjednoduchšie vysvetlenie je cez pojem „verejná sféra“ alebo „voľné diela“)

Creative Commons licencie majú tri úrovne, rovnako ako CC0 určujúce public domain: pre ľudí čitateľný dokument, pre právnikov čitateľný právny predpis a strojovo čitateľné metadáta. Public Domain Mark nie je právne funkčné, a tak má len dve vrstvy: ľudsky zrozumiteľnú značku a strojovo čitateľné metadáta.

Keď je práca licencovaná použitím hociktorej z CC licencií alebo nástrojov, je vysoko odporúčané, aby CC symbol, text, alebo iná značka nejakým spôsobom sprevádzali prácu. Existuje veľa možných spôsobov označenia. Pre naše licencie ľudia najbežnejšie používajú CC license chooser na generovanie HTML kódu, ktorý môže byť vložený do webstránky, kde je licencované dielo zverejnené. CC0 a Public Domain Mark majú samostatné nástroje. Veľa platforiem a webových služieb ako sú Flickr a Drupal podporujú CC licencie priamo, umožňujúc vám zvoliť si príslušnú licenciu. Služba potom riadne označí prácu za vás.

CC uverejnil niekoľko najlepších postupov pre značenie vašich CC-licencovaných prác, a odporúča:

 • Zahrnúť vizuálny indikátor (kombinácia textu a obrázkov), že práca je licencovaná podľa jednej z CC licencií.
 • Zahrnúť odkaz na ľudsky čitateľný dokument (ktorý sám osebe obsahuje odkaz na právnicky zrozumiteľný právny predpis).
 • Vložiť strojovo čitateľné metadáta do kódu indikátora licencie alebo kódu licencovanej stránky.

Viď stránku o značení pre bližšie informácie.

Čo to znamená, že Creative Commons licencie sú “strojovo čitateľné”?

Creative Commons špecifikovalo CC REL ako spôsob asociovania strojovo čitateľných metadát licencií s objektmi ponúkanými pod CC licenciou.

Pred tým než Creative Commons vyvinulo toto názvoslovie, bolo pre stroje náročné zistiť, či dielo bolo označené pod niektorou CC licenciou. Neexistoval žiadny štandard, spôsob na uschovanie metadát ohľadom licencie (napríklad, URL zdroj diela alebo požadovaný typ licencie).

Strojovo čitateľné metadáta založené na široko akceptovaných metadátových štandardoch vytvárajú platformu, nad ktorou môžu byť postavené nové služby a aplikácie. Softvér a služby môžu zistiť CC licenciu a podrobnosti licencie, ako boli popísané pomocou metadát. Napríklad, na mnohých webových stránkach a vyhľadávačoch, ako sú Google a Flickr, môžete spúšťať filtrované vyhľadávanie diel ponúkaných pod konkrétnymi CC licenciami. Navyše, CC licenčné dokumenty dokážu automaticky vytvoriť licenčný kód typu „skopíruj a prilep“, takže používateľom môžu jednoducho poslúžiť BY podmienky licencií. Keď kliknete na CC licenciu alebo symbol na stránke s licenčnými metadátami, dostanete patričnú HTML stránku typu „skopíruj a prilep“ s licenčnou zmluvou. Toto HTML je založené na dostupných RDFa metadátach z originálneho diela.

Všetky HTML poskytované prostredníctvom nástroja CC license chooser sú automaticky anotované metadátami v RDFa formáte.

Čo je  RDFa?

RDFa je metóda pre vkladanie štruktúrovaných dát do webovej stránky.  Pre viac informácii ohľadom RDFa, viď nasledujúce zdroje:

RDFa Primer: Bridging the Human and Data Webs (Premosťovanie ľudí a dátových webov)

RDFa.info

RDFa Wiki

Čo je CC REL a prečo ho Creative Commons odporúča?

Creative Commons Rights Expression Language (CC REL, v preklade niečo ako Jazyk Popisujúci Práva) poskytuje strojovo čitateľné informácie ohľadom licencií a diel vďaka štandardom ktoré definuje sémantický web. Creative Commons chce spraviť jednoduché pre tvorcov a vedcov stavať na práci druhých, keď si tak vyberú; licencovanie vášho diela na opätovné použitie a nájdenie vhodne licencovaného diela na opätovné použitie by malo byť jednoduché. CC odporúča, aby ste označili vaše licencované dielo pomocou CC REL. Creative Commons license chooser (nástroj na výber CC licencie) poskytuje HTML anotované pomocou CC REL, zatiaľ čo Creative Commons dokumenty uznávajú CC REL na web stránkach ako práce ponúkané pod niektorou CC licenciou a používajú tieto metadáta  k vhodnejšiemu označovaniu CC dokumentov diel, napríklad poskytnutím HTML typu „skopíruj a prilep“,  ktoré zahŕňa licenčné atribúty diela.

Pre viac informácii ohľadom CC REL, prosím nasledujte túto stránku.

Čo to znamená byť „CC-povolené“ pre vyhľadávače ?

Niektoré vyhľadávače (ako Google) umožňujú ľuďom filtrovať ich výsledky vyhľadávania pomocou  práv používania, takže môžete obmedziť vaše výsledky vyhľadávania podľa konkrétnej CC licencie, ktorú hľadáte. Napríklad, ak hľadáte fotku k úprave, môžete filtrovať vaše vyhľadávanie tak, aby vám vrátilo fotky, ktoré majú CC licenciu, ktorá povoľuje vytváranie úprav. Zvyčajne môžete nájsť túto vyhľadávaciu črtu na stránke rozšíreného vyhľadávania vášho vybraného vyhľadávača. Môžete taktiež použiť CC Search, ktoré ponúka pohodlné používateľské rozhranie na vyhľadávanie a zoznam tých poskytovateľov obsahu, ktorí podporujú vyhľadávanie obsahu na základe práv používania.

Upozorňujeme však, prosím, že by ste si mali vždy dvakrát skontrolovať, aby ste sa uistili, že práca ku ktorej ste sa dopátrali cez vyhľadávanie, je licencovaná tak, ako ste si želali.

Ako dám používateľom mojej stránky možnosť využiť CC licencovanie tak ako Flickr?

Creative Commons poskytuje nástroje na integrovanie výberu licencie s vašou stránkou. Prehľad môžete nájsť v článku „Webová integrácia“ na CC wiki. Partnerské rozhranie je dobrý spôsob ako začať a budete mať vždy najaktuálnejšie verzie licencií a preklady. Avšak, je tu tiež dostupné API, ak chcete viac kontroly.

Ako môžem zmeniť alebo odstrániť Creative Commons možnosť vyhľadávania vstavanú do prehliadača Firefox?

Mozilla začlenila Creative Commons funkciu vyhľadávania vo veľa verziách Firefoxu súčasne s vyhľadávacími možnosťami pre Google, Amazon a ďalšie populárne stránky. Prosím, pozrite sa na článok „Firefox a CC vyhľadávanie“ na CC wiki pre vysvetlenie toho ako meniť tieto črty.

Ak chcete pridať alebo odstrániť konkrétnu vyhľadávaciu možnosť, kliknite na logo vo vyhľadávacom poli (napríklad,  CC logo alebo Google logo). Otvorí sa rolovacie menu, ktoré vám dovolí vybrať si iného poskytovateľa vyhľadávania. Ak si zvolíte “Správa vyhľadávacích modulov,” budete schopný pridať alebo odstrániť vyhľadávače. Môžete taktiež zmeniť poradie, v akom sa poskytovatelia vyhľadávania objavia v rolovacom menu.

Je Creative Commons zahrnuté v DRM (digital rights management – správa digitálnych práv)?

Nie. CC licencie sú formou vyjadrenia digitálnych práv, nie manažovaním. CC poskytuje nástroje, aby uľahčilo tvorcom a vlastníkom povedať, ktoré práva si vyhradzujú a ktoré povolenia udeľujú. Toto je odlišné od DRM, ktoré používa technologické ochranné opatrenia,  aby zabránilo ľuďom používať diela spôsobom, ktoré vlastník nedovolil.

CC licencie obsahujú vyjadrenie zakazujúce držiteľom licencií pred použitím technologických ochranných opatrení na zabránenie prístupu k dielam: “Nemôžete využiť nijaké efektívne technologické opatrenia na Dielo, ktoré obmedzujú schopnosť príjemcu Vášho Diela uplatniť práva priznané takémuto príjemcovi v súlade s podmienkami Licencie.”

 

2 Responses to FAQ

 1. Jefo says:

  Keď nemám autorske práva, môžem použiť CC?

  • bednarick says:

   Dobrý deň,
   licencie Creative Commons je možné aplikovať na nový obsah iba v prípade ak autorské práva k obsahu máte. Samozrejme je veľké množstvo rôznych špecifických situácií.

   V prípade ak ste mysleli použitie CC ako používateľ cudzieho obsahu (fotografia na internete pod licenciou CC), takýto obsah môžete použiť v rozsahu, ktorý Vám dovoľuje licencia CC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *